บุคลากร

Prakorb Phonngam

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Click here to website

ดร.ประกอบ ผลงาม

วุฒิการศึกษา:

สาขาที่ถนัด:

E-mail: prakorb.pho@lru.ac.th

Website: https://enged.human.lru.ac.th/th/prakorb_pho

Sijittra Navaruttanaporn

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Click here to website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์

วุฒิการศึกษา: ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, Graduate Diploma of Science Interdisciplinary Studies มหาวิทยาลัย Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย, ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร, ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูเลย, พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา

สาขาที่ถนัด:ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purposes): ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และการโรงแรม, การศึกษาภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
(Language and Culture), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

E-mail: sijittra.nav@lru.ac.th

Website: https://enged.human.lru.ac.th/th/sijittra_nav

Kobkhan Gubtapol

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Click here to website

ดร.กอบกาญจน์ กัปตพล

วุฒิการศึกษา: Ph.D. Curriculum and Instruction (English) Clemson University, SC, USA

สาขาที่ถนัด: English teaching, English skills: listening, speaking, reading and writing, English Camp, English for Communications, Activies for English teaching in the clasdroom, English for Tourism, Curriculum and Instruction of English, English for Graduate Study, Asian Literature, Translation: English to Thai and Thai to English, Teaching techniques for English teachers, Public Speaking

E-mail: kobkhan.gub@lru.ac.th

Website: https://enged.human.lru.ac.th/th/kobkhan_gub

Panida Tasee

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Click here to website

ดร.พนิดา ตาสี

วุฒิการศึกษา: ศศ.ด ภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สาขาที่ถนัด:English Teaching

E-mail: panida.tas@lru.ac.th

Website: https://enged.human.lru.ac.th/th/panida_tas

Wilai Phiewma

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Click here to website

ดร.วิไล ผิวมา

วุฒิการศึกษา:ศศ.ด (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร ศศ.ม (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร ศศ.บ ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันราชภัฏเลย ป.วค.(วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาที่ถนัด:English Writing

E-mail: wilai.phi@lru.ac.th

Website: https://enged.human.lru.ac.th/th/wilai_phi